Евро-инженеринг ООД
Бъди с най-добрите...
Copyright © 2007 by Euro-engineering Ltd   All Rights reserved  ·  E-Mail: office@euro-eng.eu


Агенцията за енергийна ефективност е открила процедура за набиране на предложения за извършване на обследвания за енергийна ефективност с цел подобряване на конкурентноспособността на малките и средни предприятия и насърчаване на енергоспестяването.
Евро-инженеринг ООД предлага консултантска помощ при подготовката на проектното задание и извършването на  енергийното обследване. 

От месец април започнахме изграждането на модерен офис и демонстрационен център на фирмата в гр. Шумен. 
Тази страница е създадена с помощта на програма ФАР проект Алтернативна заетост на Европейския съюз.
 
Pablo Software Solutions