Евро-инженеринг ООД
Бъди с най-добрите...
Copyright © 2007 by Euro-engineering Ltd   All Rights reserved  ·  E-Mail: office@euro-eng.eu

От 01.06.2006 г до 31.03.2007г.    
Eвро-инженеринг ООД гр.Шумен изпълняваше проект по програма ФАР  Алтернативна заетост на Министерството по труда и социалната политика
"Енергийна ефективност?
Ние вече го правим!"
В рамките на този проект беше осигурена трудова заетост на квалифициран инженер, бяха закупени измервателни уреди необходими за обследване на енергийната ефективност, компютър и софтуер за обработка на данните.
Благодарение на проекта стана възможна регистрацията на фирмата като одитор на енергийната ефективност и осигури бъдещо развитие на дейността.


Във връзка с откритата процедура за извършване на енергийни обследвания на МСП подлежащи на задължително обследване предлагаме разработването и изпълнението на проекта.
Предприятията подлежащи на задължително обследване са длъжни да направят това до края на 2008г.
Тази страница е създадена с помощта на програма ФАР проект Алтернативна заетост на Европейския съюз.
 
Pablo Software Solutions