Проекти

Евро-инженеринг ООД изпълнява проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал на фирмата за справяне с последствия от пандемията COVID-19 и продължаване на нейната дейност.

Обща стойност на проекта: 8700.00 лв., от които 7395.00.лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 1305.00 лв. национално съфинансиране.
Продължителността на проекта е три месеца считано от 26.06.2020г.