Връзки

Агенция за енергийна ефективност
www.seea.government.bg

Министерство на икономиката и енергетиката
www.mi.government.bg

Изпълнителна агенция на програма ФАР в МТСП
ef.mlsp.government.bg

Българска търговско промишлена палата
www.bcci.bg


Европейска комисия
ec.europa.eu


Структурни фондове
www.eufunds.bg